آطراحی سایت

جامد – گرانوله

لیست کامل کودهای گرانوله را در قالب جدول در انتهای همین صفحه ملاحظه بفرمایید
قابلیت جستجو در جدول وجود دارد

گوگرد بنتونیت دار

سولفات پتاسیم

کود میکروکامل

5 سولفاته

اوره گوگردی

سولفات آهن

سولفات منزیم

فسفاته ازته

اوره گوگردی

کامل 20-20-20

ردیفنام محصولدسته بندی فرمولیآنالیزنوع بسته بندیبرند
1کود کامل ماکروN-P-K+SN=5 / P=4 / K=2 / S=450 کیلوییکیمیا رویش
2کود کامل ماکروN-P-K+Mg+FeN=6 / P=3 / K=6 / Mg=0.5 / Fe=0.550 کیلوییکیمیا رویش
3کود کامل هایپر پتاسN-P-KN=4 / P=4 / K=1850 کیلوییکیمیا رویش
4اوره - - گوگردی10%+30% (وزنی)N=13 / S=1050 کیلوییکیمیا رویش
5اوره - - گوگردی10%+50% (وزنی)N=20 / S=1050 کیلوییکیمیا رویش
6فسفاته ازته (دی آمونیوم فسفات 20% وزنی)N--PN=4 / P=850 کیلوییکیمیا رویش
7فسفاته ازته (دی آمونیوم فسفات 30% وزنی)N--PN=5 / P=1250 کیلوییکیمیا رویش
8کود پتاسه 20% (10+10) + 1%Te وزنیK2O3&K2O+MgK2O=1050 کیلوییکیمیا رویش
9کود پتاسه 30%+سولفات منزیم 10% وزنیK2O3&K2O+MgK2O=13 + 1.5%Mgo50 کیلوییکیمیا رویش
10کود پتاسه 40% (20+20) + 1%Te وزنیK2O3&K2O+MgK2O=2050 کیلوییکیمیا رویش
11کود سولفات آهن 18%Fe2O3 & MgSO4 & MicroFe2O3=1825 کیلوییکیمیا رویش
12کود سولفات منزیم 16%Fe2O3 & MgSO4 & Micro MgSO4=1625 کیلوییکیمیا رویش
13کود 5 سولفاته آمونیوم،منزیم،پتاسیم،روی و منگنزFe2O3 & MgSO4 & MicroN=5 / K2O=5 / MgO=1 / Zn=1 / Mn=1 / S=1525 کیلوییکیمیا رویش
14کود میکرو Micro معدنی کامل گرانولهFe2O3 & MgSO4 & MicroN=4 / Fe=4 / Zn=2 / Mn=1 / Cu=0.5 / B=0.125 کیلوییکیمیا رویش