آطراحی سایت

حشره کش ها

حشره کش های داخلی و وارداتی

طیف سبز (داخلی)کیمیاگوهرخاک (وارداتی)زرین خوشه جنوب (پیراکشت شیمی)اسپیدار پردیس (وارداتی)
کلرپریفوس 40.8% (دورسبان)
تری کلرفن 80%
استامی پراید 20% (موسپیلان)
استامی پراید 20% (موسپیلان)
دیازینون 60% (بازودین)استامی پراید 20%
تیودیکارب 80% (لاروین)ایمیداکلوپراید 35% (کنفیدور)
صابون حشره کش ساوناکلرپریفوس 40.8% (دورسبان)
کلرپریفوس 40.8% (دورسبان)
ایندوکساکارب 15% (آوانت)
سایپرمترین 40% (ریپکورد)دیمیتوات 40% (رکسیون)پرمترین 25% (آمبوش)
تیودیکارب 80% (لاروین)ایمیداکلوپراید 35% (کنفیدور)پروفنفوس 50% (کواکرون)
ایندوکساکارب 15%تیودیکارب 80% (لاروین)
ایمیداکلوپراید 35%دلتامترین 2.5% (دسیس)
دیازینون 60% (بازودین)دیازینون 60% (بازودین)
دیمیتوات 40% (رکسیون)دیکلرووس 50% (ددواپ)
اتیون 40%دیمیتوات 40% (رکسیون)
دیکلرووس 50% (ددواپ)سایپرمترین 40% (ریپکورد)
فن والریت 20% (سومیسیدین)فن والریت 20% (سومیسیدین)
دلتامترین 2.5% (دسیس)فنیتروتیون 50% (سومیتیون)
پرمترین 25%کلرپریفوس 40.8% (دورسبان)
فنیتروتیون 50% (سومیتیون)مالاتیون 57% (مالاتیون)
متالدهاید 6%هگزافلومورون 10% (کنسالت)
پروفنفوس 50%