آطراحی سایت

علف کش ها

علف کش های داخلی و وارداتی

طیف سبز (داخلی)کیمیاگوهرخاک (وارداتی)زرین خوشه جنوب (پیراکشت شیمی)اسپیدار پردیس (وارداتی)
پاراگوات 20% (گراماکسون)متری بوزین 70% (سنکور)متری بوزین 70% (سنکور)استوکلر 50% (آسنیت)
کلرتال دیمیتیل 75%تری بنرون متیل 75% (گرانستار)اکسی فلورفن 24% (گل 2ای)
ستوکسیدیم 12.5% (نابواس)بن سولفورون متیل 60% (لونداکس)اگزادیازون 12% (رونستار)
پاراگوات 20% (گراماکسون)پاراگوات 20% (گراماکسون)ای پی تی سی 82% (ارادیکان)
گلایفوزیت 41% (رانداپ)توفوردی 72% (یو 46 دی)آترازین 80% (گزاپریم)
هالوکسی فوپ آرمیتل 8% (سوپرگالانت)گلایفوزیت 41% (رانداپ)آمترین 80% (گزاپاکس)
اکسی فلورفن 24% (گل 2ای)بنتازون 48% (بازاگران)
تریفلورآلین 48% (ترفلان)بن سولفورون متیل 60% (لونداکس)
بنتازون 48% (بازاگران)بوتاکلر 60% (ماچتی)
فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت 7.4% (بتانال پروگرس OF)پاراگوات 20% (گراماکسون)
بن سولفورون متیل 60% (لونداکس)پرتیلاکلر 50% (ریفیت)
تری بنرون متیل 75% (گرانستار)تری بنرون متیل 75% (گرانستار)
نیکوسولفورون 4% (کروز)تریفلورآلین 48% (ترفلان)
پروپانیل 36%توفوردی 72% (یو 46 دی)
توفوردی + ام س پ آ 67.5%توفوردی + MCPA 75% (یو46کمبی فلوئید)
فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت 18% (بتانال پروگرس AM)
فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت 7.4% (بتانال پروگرس OF)
ستوکسیدیم 12.5% (نابواس)
کلودینافوپ پروپارژیل 8% (تاپیک)
گلایفوزیت 41% (رانداپ)
متری بوزین 70% (سنکور)
نیکوسولفورون 4% (کروز)
هالوکسی فوپ آرمیتل 8% (سوپرگالانت)